December 7, 2023

Volgens de holistische benadering moet gezondheid gezien worden in het licht van het totale functioneren van de mens. De lichamelijke, geestelijke, sociale, de natuursinvloeden zoals het planetaire stelsel en spirituele elementen kunnen niet gescheiden worden; ze zijn van belang voor een goede gezondheid en beïnvloeden elkaar.

betekenis

betrekking hebbend op het holisme

Holistisch leven is voor iedereen weggelegd en bewustzijn is het sleutelwoord. Om te beginnen (en vergeet niet, alle begin is moeilijk) is het uitgangspunt dat je niet je lichaam, je emoties en je gedachten bent, maar dat je ze hebt. Als je dit gegeven kunt omarmen, dan wordt het al een stuk eenvoudiger om holistisch te leven. 

Het holisme is een wereldbeeld dat ervan uitgaat dat alles met alles samenhangt. Het idee is dat er in feite niets te zeggen valt over het geheel wanneer je alleen afzonderlijke delen van de werkelijkheid bestudeert. De waarde van het geheel is bovendien groter dan de optelsom van de delen.

De term holisme is nog vrij jong. Hij is in 1926 geïntroduceerd door de Zuid-Afrikaan­se staats­man Jan Chris­ti­aan Smuts. Hij baseerde zich op het Griekse holos ‘geheel’

Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Deze definitie gaat niet uit van ziekte, maar van functioneren, kwaliteit van leven en een holistisch mensbeeld. Fysieke, mentale en sociale staat vormen hierin één geheel.

De vlucht uit de stadse omgeving van de kunstenaars, kwam naast de interesse voor licht en landelijke motieven en markante landschappen ook voort uit heimwee naar de plattelandsdroom om eenvoudig en dicht bij de natuur te leven.

Holistic health vision

According to the holistic approach, health must be seen in the light of the total functioning of the human being. The physical, mental, social, natural influences such as the planetary system and spiritual elements cannot be separated; they are important for good health and influence each other.

The ability to adapt and take control of the physical, emotional and social challenges in life. This definition is not based on disease, but on functioning, quality of life and a holistic view of mankind. Physical, mental and social state form one whole in this.

La capacidad de adaptarse y tomar el control de los desafíos físicos, emocionales y sociales de la vida. Esta definición no se basa en la enfermedad, sino en el funcionamiento, la calidad de vida y una visión holística de la humanidad. El estado físico, mental y social forman un todo en esto.

uitspraak

[ho-lis-ties]

“Als we ons superieure mensbeeld in de wetenschap overboord gooien, gaat er een inspirerende wereld voor ons open. ‘Er is behoefte aan een meer holistisch maatschappelijk beeld van de natuur, omdat we anders de wereld om ons heen niet meer begrijpen. (…) We moeten niet met angst naar de natuur kijken, maar ons verwonderen.'”

De snelheid, stress en spanningen van het moderne bestaan ​​hebben het menselijk leven afgesloten. Het menselijk lichaam is de meest geavanceerde machine.

The speed, stress and tensions of modern existence shut down human life. The human body is the most sophisticated machine. 

La velocidad, el estrés y las tensiones de la existencia moderna acaban con la vida humana. El cuerpo humano es la máquina más sofisticada.

Volgens de holistische benadering is alles met elkaar verbonden; lichaam, geest en ziel. Dus kunnen we stellen dat alles vanuit het geheel bekeken, dus men kijkt naar het hele individu, niet alleen naar een bepaalde klacht. Dit betekent dat wanneer je een fysieke klacht hebt, dat de oorzaak gevonden kan worden in emotionele of psychische problemen en andersom.

According to the holistic approach, health must be seen in the light of the total functioning of the human being. The physical, mental, social, natural influences such as the planetary system and spiritual elements cannot be separated; they are important for good health and influence each other.

Según el enfoque holístico, la salud debe verse a la luz del funcionamiento total del ser humano. Las influencias físicas, mentales, sociales y naturales como el sistema planetario y los elementos espirituales no pueden separarse; son importantes para la buena salud y se influyen mutuamente.

Holistische benadering

De holistische benadering gaat er vanuit dat alles met elkaar verbonden is. Hoofdpijnklachten hoeven bijvoorbeeld geen lichamelijke oorzaak te hebben, het kan net zo goed komen door stress. Andersom kunnen angstklachten komen door een gebrek aan een bepaalde voedingsstof en hoeft dit helemaal niets te maken te hebben met de psychische gesteldheid van een patiënt. Door vanuit verschillende disciplines naar klachten te kijken, kun je tot een oplossing komen en het herstel van de patiënt bevorderen. 

Ook traumatische gebeurtenissen die niet goed verwerkt zijn kunnen fysieke klachten tot gevolg hebben en bij mensen met ernstige ziekten, zoals bijvoorbeeld kanker, kunnen psychische klachten ontstaan.

Bij een holistische benadering wordt er gekeken naar wat er verder nog speelt in het leven (en het lichaam) van de cliënt. Is er een relatie tussen fysieke en psychische klachten? Bij de holistische benadering wordt uitgegaan van de zelf helende krachten van mensen.

Omdat je je niet identificeert met wat je hebt. Je staat daar als het ware als toeschouwer tegenover, en daardoor is het ook een stuk eenvoudiger om je lichaam, emoties en gedachten te beïnvloeden.

Een geheel van systemen

Een tweede belangrijk punt in een holistische leefwijze is het besef dat alles en iedereen onderdeel is van één groot geheel. Met dit besef is respect, waardering en liefde voor alles wat leeft mogelijk. Dat ene bloeiende boompje, die koe in de weide en die ene klant van je werk staan allemaal in verbinding  met elkaar doordat ze net als jij in dat grote systeem, dat geheel thuishoren. Als dat systeem in balans is, is er sprake van onvoorwaardelijke liefde en geluk.

Many scientific studies have already shown the connection. Pills are not always necessary. Conclusion: it is time for a large-scale reorganization, but that can only be done if all parties willing to work together in the common interest, we are heading in that direction, it is almost impossible, ultimately a healthier situation for everyone!

Debería establecerse un aparato completamente nuevo centrado en la prevención y el “bienestar general”. Nutrición, salud mental, deporte y relajación para fortalecer el sistema inmunológico. El mundo occidental puede tomar un ejemplo de esto desde el enfoque oriental holístico. la mente está conectada y muchas de nuestras enfermedades contemporáneas son causadas por el desequilibrio del sistema.

Een tweede belangrijk punt in een holistische leefwijze is het besef dat alles en iedereen onderdeel is van één groot geheel. Met dit besef is respect, waardering en liefde voor alles wat leeft mogelijk. Dat ene bloeiende boompje, die koe in de weide en die ene klant van je werk staan allemaal in verbinding  met elkaar doordat ze net als jij in dat grote systeem, dat geheel thuishoren. Als dat systeem in balans is, is er sprake van onvoorwaardelijke liefde en geluk. Je komt erachter wie je werkelijk bent en daar vrede mee kan hebben.

Dit boek geeft je in het kort weer hoe je jezelf tools en kennis van je eigen lichaam en de energie die je kunt opwekken aan kunt leren om je eigen gezondheid te bevorderen.

Kort en eenvoudig beschreven met doeltreffende conclusies.

Opwaarderen van je gezondheid leert dat je groeit in je bewustzijn en komt in het NU.

My book Breathing and emotions is now available on Apple Books. 

https://books.apple.com/us/book/breathing-and-emotions/id1560465605?ls=1