February 25, 2024

Zijn er redelijke argumenten en bewijzen aan te voeren, die voor de idee van reïncarnatie pleiten?

Zeer zeker! 

Vroeger was ik Peter….

Om te beginnen kan alleen de reïncarnatietheorie bevredigend verklaren, waarom de ene mens zoveel makkelijker kennis opdoet dan de andere. 

Laat ons eerst het proces om tot kennis te geraken eens nagaan. Stel, dat ik op straat een hond zie. Hoe weet ik dat het een hond is? 

De indruk, die het zien van de hond maakt, wordt overgebracht naar mijn geest, waar al de tevoren opgedane indrukken systematisch bewaard zijn gebleven. 

Zodra een nieuwe indruk binnenkomt, vindt vergelijking plaats met de aanwezige voorraad indrukken en wordt hij opgeborgen in dat gedeelte van het systeem, waar hij thuis hoort. De eigenaar van het magazijn van indrukken voelt zich bevredigd en in ons geval weet ik nu, dat dat, wat ik zie, een hond is. De ontvangen indruk toch toont overeenkomst met de aanwezige voorraad hondindrukken. Doe ik een indruk op, die ik niet op de beschreven wijze thuis kan brengen, dan voel ik mij onbevredigd. 

Deze geestestoestand wordt ‘onwetendheid’ genoemd, de tegenovergestelde ‘kennis’.

Toen voor de eerste maal werd waargenomen, dat een appel zo maar van een boom viel, was dit een onbevredigende indruk. 

Maar toen het verschijnsel zich herhaalde, vormde zich een bepaalde afdeling ‘vallende voorwerpen’. 

Het zich telkens weer herhalende verschijnsel kreeg de naam ‘zwaartekracht’. 

We zien hieruit, dat zonder een ervaringsgrond van tevoren ontvangen indrukken, nieuwe ervaringen niet ondergebracht zouden kunnen worden.

Het vergelijkingsmateriaal zou ontbreken. Zo zou een kind, dat inderdaad als tabula rasa (oftewel met schone lei) ter wereld kwam zoals sommige westerse filosofen aannemen, dat met elk kind het geval is er slecht aan toe zijn, wat de mogelijkheid van het opdoen van kennis betreft.

We weten dat het ene individu makkelijker kennis opdoet dan het andere. 

Dit wijst erop, dat de een van de aanvang af over meer vergelijkingsmateriaal beschikt dan de ander. 

Want er is maar één manier om kennis op te doen, en dat is ervaring. 

Wat we niet in dit leven ervaren hebben, maar waarvan we toch blijk geven kennis te bezitten, is uit vorige levens meegebrachte ervaring. 

Hoe zou de universele vrees voor de dood anders te verklaren zijn? 

Een juist uit het ei gekomen kuiken zoekt bij de nadering van een roofvogel ogenblikkelijk bescherming onder moeders vleugels. 

Instinct, zegt men. Een mooi woord, maar wat is instinct? Hoe komt het, dat een jong eendje dadelijk het water opzoekt en rondzwemt? 

Laat ons dit zgn.. instinct eens onder de loep nemen.

Een kind leert pianospelen. In het begin moet het aandacht schenken aan elke noot, die het aanslaat. 

Maar na een paar jaar gaat het spelen als vanzelf; instinctief kunnen we zeggen. 

Wat eerst met bewuste wil werd gedaan, geschiedt later onwillekeurig. 

Maar dit is pas de helft van wat ik duidelijk wilde maken.

Het omgekeerde is ook waar. Elke instinctief geworden handeling kan weer tot bewuste wilshandeling gemaakt worden. 

De werking van elke spier van het lichaam kan bewust beheerst worden. 

En dus kunnen we zeggen, dat instinct een degeneratie is van bewuste wilshandelingen. 

Wanneer we nu toepassen, wat wij bij de macrokosmos hebben gevonden, dat iedere evolutie een involutie voor-onderstelt en omgekeerd,

dan kunnen we zeggen, dat instinct geïnvolueerde rede is. Bewuste wilshandelingen zijn tot automatische handelingen gedegenereerd. 

Maar bewuste wilshandelingen zijn alleen mogelijk, nadat eerst ervaringen zijn opgedaan, of met andere woorden kennis is verkregen. 

Vrees voor de dood, het eendje dat uit zich zelf te water gaat en alle onwillekeurige, tot instinct geworden handelingen van het menselijk wezen,

zijn het gevolg van vroeger opgedane ervaringen. Tot zover is alles wel duidelijk en hebben wij ook de nieuwste wetenschap aan onze zijde. 

Maar nu doet zich een moeilijkheid voor.

https://spirituelevrienden.com/pages/sub/68466/Auteurs_over_re_ncarnatie_1.html

Wanneer een mens sterft, zal de ziel als het ware geladen zijn met de resultante van al de opgedane ervaringen. En daardoor wordt haar richting gegeven bij wat komen gaat. Is het met die resultante zo gesteld, dat zij zich een nieuw lichaam moet vormen om verdere ervaring op te doen, dan zal zij zich richten tot die ouders, die geschikt zijn het daartoe dienend materiaal te leveren. Zo zal zij door lichaam na lichaam heentrekken; soms een hemels lichaam, dan weer een menselijk lichaam of ook wel een dierlijk lichaam. Zo zal het doorgaan, tot de ziel voldoende ervaring heeft opgedaan en de cirkelgang is volbracht. Zij heeft dan haar eigen natuur leren kennen, de onwetendheid heeft zich opgelost en zij is tot volmaking gekomen. De noodzaak om zich een weg te banen door grofstoffelijke, fijnstoffelijke en mentale lichamen is niet meer aanwezig. Zij straalt in het eigen licht en is verlost van alle geboorte en dood.

Ik zal hier nu niet in nadere bijzonderheden treden. Maar één ding zou ik nog willen opmerken en wel, dat de reïncarnatietheorie de vrijheid van de menselijke ziel impliceert. Bij haar is geen sprake, dat we eigen zwakheid op andermans schouders kunnen leggen, wat algemeen gebruikelijk is.   

Gewoonlijk zijn we blind voor eigen fouten en als er iets mis is, ligt de schuld altijd bij een ander, een mens, of het lot, of de duivel, of zelfs God. Het is echter zo, dat wij oogsten, wat wij gezaaid hebben.

Wij smeden ons eigen lot. Niemand anders kunnen wij ervoor prijzen of erom laken. De wind waait en de vaartuigen, die hun zeilen hebben opgezet, worden voortgestuwd. Maar zij, die geen zeil voeren, blijven waar ze zijn of worden door de stroom afgedreven. Kan de wind daar iets aan doen? Is het de fout van de hemelse Vader, Wiens wind van genade dag en nacht zonder onderbreking waait, dat sommigen gelukkig en anderen ongelukkig zijn? Zijn zon schijnt voor zwakken en sterken. Zijn wind waait voor zondaar en heilige. Hij is de Vader van allen, goedertieren en onpartijdig.

We are all Ancestors?

Why? Because We Are All Related So basically wars are just huge family arguments

We are all related 2022

Why are we here?

People are not suffering life. They are suffering the two most fantastic faculties that human beings alone have – a vivid sense of memory and a fantastic sense of imagination.

The lies 2022

The Earth is Forcing you to Evolve

Welcome in the new world is your plan who beliefs in what he is doing without restrictions instead of a few people..planning how to live your own life.

The Divine Plan.

The First Temple, Divine DNA and the New Earth

What was in those 2000 years always the meaning for every one but because this energy from the previous cycle it wasn’t possible till 2019 was: we say goodbye to blaming others, appropriation without any right, law and regulations, imposing perpetrator/victim role on one’s own will and keeping control are/were the ingredients of the previous cycle that is slowly changing and we end up in the new Aquarius energy is: back to origin, authenticity, respect for the individual and mother earth. such as: Transformation, Unity, Holism, Love, Acceptance, Charity, Compassion, Freedom, Free will experience and brings the whole world in one half in the old energy and the other half in the new energy.

Bemoeizucht in anderen
Loslaten is uitademen wat niet meer dient….